Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Huur je Caravan: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Huur je caravan gevestigd aan de Oudewal 27, 1749 CA Warmenhuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75957272;

b. huurder: de persoon die van Huur je caravan een caravan huurt;

c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Huur je caravan en de huurder;

d. caravan: de caravan die door de huurder van Huur je caravan wordt gehuurd;

e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de caravan is opgegeven;

f. website: de website www.huurjecaravan.nl die door Huur je caravan wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Huur je caravan en de huurder.

2.2. Huur je caravan is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3. Indien de huurder de caravan via de website reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Huur je caravan en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

a. doordat de huurder en Huur je caravan de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of

b. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en de aanbetaling heeft voldaan.

3.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en Huur je caravan de aanbetaling heeft ontvangen, stuurt Huur je caravan de huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Huur je caravan de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert. Zolang de huurder deze bevestiging per e-mail niet heeft ontvangen, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Huur je caravan

4.1. Huur je caravan kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen bevestigingse-mail en wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld en wordt de aanbetaling aan de huurder terugbetaald.

4.2. Huur je caravan is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de caravan te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de caravan schade zal ontstaan aan de caravan of het te niet gaan van de caravan die door de huurder is gereserveerd en Huur je caravan geen vergelijkbare caravan ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien Huur je caravan de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Huur je caravan de aanbetaling aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is Huur je caravan niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

4.5. Indien de Huurder een Definitieve Boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. De service- en garantiekosten worden niet terugbetaald.

  • Als u binnen 7 dagen niet het volledige bedrag betaald, storten wij 10% van uw aanbetalingsbedrag terug.
  • Als u binnen 14 dagen niet het volledige bedrag betaald, storten wij 20% van uw aanbetalingsbedrag terug.
  • Als u binnen 21 dagen niet het volledige bedrag betaald, storten wij 30% van uw aanbetalingsbedrag terug.
  • Als u binnen 28 dagen niet het volledige bedrag betaald, storten wij 40% van uw aanbetalingsbedrag terug.

4.6. Bij annulering door de Verhuurder van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. De Verhuurder wordt niet uitbetaald. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder, op grond waarvan Verhuurder aansprakelijk is voor directe schade van Huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een alternatieve caravan tot een maximum van €500, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Verhuurder. Deze overmacht moet door Verhuurder worden aangetoond. Goboony beslist of er sprake is van overmacht. Bij annulering zonder overmacht worden administratie- en handelingskosten in rekening gebracht ter grootte van de service fee and garantiekosten.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op vrijdag of zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur en eindigt op vrijdag of zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Elke caravan heeft zijn eigen ophaal- en terugbreng tijd. Deze tijden staan in de overeenkomst en/of de reservering vermeld. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de caravan te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de caravan

6.1. Indien Huur je caravan de caravan niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de caravan niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Huur je caravan het recht aan de huurder een vergelijkbare caravan ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare caravan dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare caravan ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Alle kilometers zijn in de huurprijs inbegrepen, tenzij anders in de overeenkomst of op de website is vermeld.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De caravan is WA + Casco, inclusief inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de caravan meegeleverd. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de caravan naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan het interieur niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de caravan door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Huur je caravan.

Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.000,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk
6 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Huur je caravan is nagekomen, binnen 21 dagen nadat de huurder de caravan heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Huur je caravan overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Huur je caravan, boven de waarborgsom aan Huur je caravan betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering

10.1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Huur je caravan raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. De annuleringskosten bedragen:

a. bij annulering 15 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;

b. bij annulering 10 weken of langer en korter dan 15 weken voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom;

c. bij annulering korter dan 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

10.3. Het eerder terugbrengen van de caravan zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 11. Legitimatie

11.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 12. Betaling

12.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 25% van de huursom te betalen. De huurder dient 25% van de huursom 6 maanden voor aanvang van de huurperiode te betalen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient de huurder 50% van de huursom bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te betalen. De huurder dient 50% van de huursom en de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen.

12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL09 RABO 0346289408. T.n.v. Thierry Reus caravanmakelaar te Wognum..

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Huur je caravan de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Huur je caravan het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die Huur je caravan heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de caravan ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Huur je caravan verschuldigd is, dan stuurt Huur je caravan de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Huur je caravan de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen dient de caravan in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Ondanks het feit dat de caravans van Huur je caravan goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de caravan (het onderstel van de caravan is Fiat, de opbouw is Sunlight of Dethleffs). Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Huur je caravan te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Huur je caravan. Op naam van Huur je caravan gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

13.4. Schade aan het interieur, airco-unit op het dak, radio/CD, TV/DVD, achteruitrijdcamera, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Huur je caravan telefonisch op de hoogte te stellen.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de caravan de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Huur je caravan. Telefoonnummer: 0651532865 / info@huurjecaravan.nl

13.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De caravan wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de caravan van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank vol, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

a. een bedrag van maximaal € 200,00 voor het reinigen van de binnenzijde;

b. € 100,00 voor het reinigen van de buitenzijde;

c. € 50,00 voor het ledigen van de afvalwatertank;

d. € 100,00 voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet;

e. € 30,00 voor het voltanken van de brandstoftank + de brandstofkosten.

14.2. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of wordt door Huur je caravan achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

Artikel 15. Brandstof

15.1. Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de caravan met een volle brandstoftank mee en de huurder dient de caravan volgetankt te retourneren.

Artikel 16. Verbruikskosten

16.1. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 17. Bestuurder

17.1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zi
jn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de caravan is rijbewijs B voldoende, rekening houdend met een gewicht op kenteken variërend van 3000 tot 3100 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de caravan.

17.2. De caravan mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

17.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de caravan alle instructies die door Huur je caravan zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de caravan te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.

18.2. De caravan blijft te allen tijde eigendom van Huur je caravan. Het is de huurder niet toegestaan de caravan onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de caravan veilig te kunnen besturen.

18.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de caravan vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de caravan te vervoeren.

18.5. De caravan dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Huur je caravan die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Huur je caravan daardoor lijdt.

Artikel 19. Instructie

19.1. Bij het afhalen van de caravan krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de caravan en toebehoren. Deze instructie is ook in de caravan op schrift aanwezig.

Artikel 20. Welke landen mogen worden bezocht

20.1. Alle landen van Europa mogen met de caravan worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Huur je caravan aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de caravan wintersportgebieden te bezoeken of de caravan te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de caravan voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 21. Huisdieren

21.1. Huisdieren zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huur je caravan. Indien er in de caravan een huisdier is gebruikt zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een bedrag van € 500,00 op de borg ingehouden exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Artikel 22. Roken

22.1. Roken in de caravan is niet toegestaan. Indien er in de caravan is gerookt, dan wordt een bedrag van € 1.000,00 op de borg ingehouden.

Artikel 23. Parkeren

23.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Huur je caravan tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en alleen op aanvraag mogelijk tegen een tarief van € 3 per dag. Huur je caravan is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 24. Aansprakelijkheid

24.1. Huur je caravan is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

24.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de huurder kunnen afwijken van de kleuren die de caravan werkelijk heeft. Huur je caravan is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

24.3. Huur je caravan kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

24.4. Huur je caravan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Huur je caravan is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

24.5. Huur je caravan is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de caravan, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

24.6. Huur je caravan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

24.7. Indien Huur je caravan aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Huur je caravan beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Huur je caravan gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Huur je caravan beperkt tot de huursom.

24.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Huur je caravan.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

25.1. Huur je caravan verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

25.2. Het is Huur je caravan toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

a. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Huur je caravan;

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Huur je caravan.

25.3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik naast Huur je caravan verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan de caravan. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgeg
evens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst tussen Huur je caravan en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Huur je caravan worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Huur je caravan is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Huur je caravan zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings